Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

KU60
Στην τέλεια διαίρεση(χωρίς υπόλοιπο) πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο επί το διαιρέτη και βρίσκουμε το διαιρετέο(δοκιμή).Παράδειγμα: 176 :44 = 4


 Mε βάση τα παραπάνω και γνωρίζοντας ότι διαίρεση και πολλαπλασιασμός είναι πράξεις αντίστροφες υπολογίζουμε: 
 4  *44 = 176 (κάνοντας τη δοκιμή)


Έτσι αν έχουμε την εξίσωση: χ : 44 = 4
Λύση:
χ : 44 = 4
χ=4 * 44
χ=176


Τι κάναμε;


Πολλαπλασιάσαμε το πηλίκο επί το διαιρέτη.Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται αν πολλαπλασιάσω και τα δυο μέρη με τον ίδιο αριθμό.

Σημείωση:To κλάσμα δηλώνει μία διαίρεση
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Λύσε το β' τρόπο:ΚΛΙΚ


ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ:ΚΛΙΚ