Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

2(1)
  • ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ:ΚΛΙΚ


  • ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΩΝ:ΚΛΙΚ


ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ...


Τι θα θυμάμαι για...
τα παραθετικά των επιθέτων


Τα επίθετα έχουν βαθμούς:


1. θετικός βαθμός
ωραίος, -α, -ο
2. συγκριτικός βαθμός


πιο + θετικός: πιο ωραίος, -α, -ο 
ουδέτερο θετικού βαθμού + -τερος, -η, -ο:
ωραιότερος, -η, -ο


3. υπερθετικός βαθμός


α) σχετικός υπερθετικός 
άρθρο + συγκριτικός:
ο ωραιότερος , η ωραιότερη, το ωραιότερο
 ο πιο ωραίος, η πιο ωραία, το πιο ωραίο


 β) απόλυτος υπερθετικός
ουδέτερο θετικού βαθμού + -τατος: ωραιότατος, -η, -ο 
πολύ + θετικός βαθμός: πολύ ωραίος, -α, -ο


Τα παραθετικά των επιρρημάτων μοιάζουν με εκείνα των επιθέτων.


Ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται:
• είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότερα και -ύτερα:
ωραία — ωραιότερα βαθιά — βαθύτερα
• είτε περιφραστικά, με τη λέξη πιο:
ωραία — πιο ωραία
βαθιά — πιο βαθιά


Ο υπερθετικός σχηματίζεται:
• είτε μονολεκτικά, με τις καταλήξεις -ότατα, -ύτατα:
ωραία — ωραιότατα βαθιά — βαθύτατα
• είτε περιφραστικά, με τα επιρρήματα πολύ, πάρα πολύ:
ωραία — πολύ ωραία βαθιά — πάρα πολύ βαθιά


Τα παραθετικά των επιρρημάτων που δεν προέρχονται από επίθετα σχηματίζονται μόνο περιφραστικά, δηλ.κάτω — πιο κάτω, μπροστά — πιο μπροστά.


Άσκηση 2:ΚΛΙΚ(ψηφιακή εκτέλεση)


ΒΙΒΛΙΟ:ΚΛΙΚ