Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2009Ποιος αριθμός λείπει;
*
4
=
8


Η απάντηση είναι 2, έτσι; Επειδή 2 × 4 = 8.


Για να  εκφράσουμε αυτό που λείπει με το χ:


χ * 8


Πώς θα  λύσουμε την εξίσωση ;


Θυμόμαστε: Η διαίρεση είναι η αντίστροφη πράξη του πολλαπλασιασμού.


Προσέξτε:


χ *4:4 = 8:4 (αναιρούμε τον πολλαπλασιασμό με διαίρεση)


χ  = 2


Κάνουμε το ίδιο και στις δυο πλευρές για να διατηρήσουμε την ισορροπία στη ζυγαριά

Για να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα:


15 * 2 = 30 (α' παράγοντας=15,β' παράγοντας=2,γινόμενο=30)


Παρατηρούμε(με βάση όσα έχουμε μάθει παλαιότερα):


30:2=15 (γινόμενο δια β' παράγοντα=α'παράγοντας)
και
30:15=2(γινόμενο δια α' παράγοντα=β'παράγοντας)


Παρατηρούμε πως, αν διαιρέσουμε το γινόμενο με τον ένα παράγοντα, τότε βρίσκουμε τον άλλο παράγοντα.


Άρα,αν έχουμε τις παρακάτω εξισώσεις, μπορούμε να εργαστούμε για να τις λύσουμε όπως παρακάτω:


x*2=30


x=30:2


x=15


και


15*χ=30


χ=30:15


χ=2


Συμπεραίνουμε: