Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

567GHTYJUKIOOOOOOOOO

0 κύλινδρος είναι ένα γεωμετρικό στερεό με μια καμπύλη επιφάνεια και δύο παράλληλες
βάσεις σε σχήμα κυκλικού δίσκου.
Το ανάπτυγμα του κυλίνδρου-Δημιουργήστε(κλικ στο ανάπτυγμα)
Εμβαδόν επιφάνειας κυλίνδρου
Ας θεωρήσουμε το ανάπτυγμα ενός κυλίνδρου. Είναι φανερό ότι το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας του κυλίνδρου ισούται με το εμβαδόν του ορθογωνίου που σχηματίζεται, οπότε ισούται με το γινόμενο της περιμέτρου της βάσης επί το ύψος του κυλίνδρου.
Η περίμετρος της βάσης ισούται με το μήκος του κύκλου.
Δείτε(οπτικοποίηση:περίμετρος βάσης κυλίνδρου=μήκος κύκλου-εμβαδόν κυλίνδρου)
Εφαρμογές βιβλίου:

Αυτοέλεγχος